WIZER WURDE

 

Wize Wurden probearret de wrâld te fangen yn wize wurden. Wurden kinne dy soms krekt efkes op op in oare wize nei dingen sjen litte. dat is de krêft fan wize wurden! De wize wurden binne hast altyd sels betocht en somtiden Ingelske of Hollânske teksten oersetten nei it Frysk. Mar altyd ûntwurpen troch Wize Wurden sels. Yn it Frysk, om’t dyn memmetaal it meast sprekt ta dyn hert en fansels om’t Frysk in moaie taal is! Op dit momint binne der al mear as 5000 likes op ús  Facebook  pagina en dêr binne wy grutsk op!  

Sa’t de ûle ris sei: ‘In wize man is in grize man.’ Mar hy bedoelde fêst ‘In wize ûle is in grize ûle.’


 

(NED.) Boom-met-uil350-pxWize Wurden probeert de wereld te vangen in wijze woorden. Woorden kunnen je soms net even op een andere manier naar een situatie laten kijken, dat is de kracht van woorden. Deze woorden zijn bijna altijd zelf bedacht en soms Engelse of Hollandse teksten overgezet naar het Frysk. Maar altijd ontworpen door Wize Wurden zelf. In het Frysk, omdat je moedertaal het meest spreekt tot je hart en natuurlijk omdat Frysk een mooie taal is! Op dit moment zijn er al meer dan 5000 likes op de Facebook pagina en daar zijn we trots op!

Zoals de uil eens zei: ‘Een wijze man is een grijze man.’ Maar hij bedoelde vast ‘Een wijze uil is een grijze uil.’

Fragen