Ferkeapje?

 

De kaarten  en posters stean fansels ek hiel goed yn winkels. De klanten sille harren fergapje oan de wize wurden en it moaie design.  

Uil-website-hifkjeFoarsafier ’t ferkeappraatsje. Jo wolle de kaarten al of net hawwe, dat hinget wierskynlik  net fan it praatsje ôf.

Wolle jo de kaarten fan Wize Wurden yn jo websjop of winkel ferkeapje? Dat fine wy tige moai fansels. Foar mear ynformaasje oer ynkeap en prizen is it handich as wy kontakt hawwe. Dit kin it maklikst fia de mail fan Wize Wurden. Of folje it formulier hjirûnder yn.

Mail nei efkeshifkje@wizewurden.nl   

 

 

 

Wy binne grutsk op de winkels dy’t de wize wurden  ferkeapje:

Sterk & Sveer yn Snits (Sneek)
No3 gifts & lifestyle  (Frjentsjer)
Stijl Leven & Wonen yn Joure (Joure)
By Pimpé yn Boalsert (Bolsward)
Streekwinkel Priuw (Ljouwert)
De Regent (Akkrum)
Afûk winkel Ljouwert (Ljouwert)
Tip’s Id Foar Thús (Nij-Beets)
Studio 8 (Ljouwert)
Dorpswinkel Deelstra (Wytgaard)
Boekhandel Muizelaar (Koudum)
By Alberts (Warkum)
Knus &  Kado (Surhústerfean)
Woonkracht 8 (Surhústerfean)
De Steech (Drachten)
Olden Days (Gorredyk) 
Smûk sfeervol wonen  (Frieschepalen)
Moeders Mooiste  (Heeg)
1622 Lifestyle  (Dokkum)
De 2 Gemeenten  (Jirnsum)
SiS verf en interieur  (Garyp)
 Bloemsierkunst de Vlinder (Wommels)
Ka&Ko (Wyns)
Pand 2 (Donkerbroek)

 YNFORMAASJE OPFREEGJE OF IN LEAF BERJOCHT STJOERE KIN FIA UNDERSTEAND FORMULIER