Tegearre ússels

Tegearre ússels

Tegearre ússels
A6, 300 grams mat papier

Litte wy tegearre ússels wêze
Vertaling: Laten wij samen onszelf zijn

1,55

Aantal: