Famylje planner

Famylje planner

Dé Fryske  famylje planner fan Wize Wurden!
Septimber 2017 – augustus 2018

Foar alle moannen binne der wize wurden. Grappich, wiis of gewoan leuk. Wurden kinne dy soms krekt efkes op in oare wize nei dingen sjen litte, dat is de krêft fan wize wurden!  Dêrneist is der foar alle moannen in opdracht – foar de bern, of foar dysels. Lykas ‘Wat wolsto dizze moanne graach dwaan ?’ of ‘Reitsje it paad bjuster yn dyn eigen doalhôf’. Sa makkest it plannen noch leuker!

300 grams mat papier. Karton as efterkant.

16,95

Aantal: